Jezus

Jezus

czwartek, 19 października 2017

Czcigodne Siostry
Siostry Pielęgniarki
18 października
A.D. 2017 
- w Dniu Pracownika 
Służby Zdrowia 
Kościele p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku Siedlce  podczas Mszy Św. celebrowanej przez Ks. Proboszcza dr Bartłomieja Starka i liczne Grono Kapłanów  - Wierni w solidarnej modlitwie z udziałem licznie przybyłych Pielęgniarek  
z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych , Katolickiego Stowarzyszenia Farmaceutów oraz Lekarzy i Położnych  niezrzeszonych  - uczcili ów szczególny

Dzień, by ów Stan tak
obecny w Szpitalach, 
w Przychodniach i we wszystkich innych placówkach Służby Zdrowia  - by zawsze był obecny, liczny i spełniony w swojej misji - na ratunek Choremu...
Po Mszy Św. był wykład o duchowej stronie Cierpienia w Chorobie, a w odrestaurowanej Sali Spotkań - kuluarowe spotkanie w aromacie kawy i herbaty  i w klimacie ...deseru!!!

Czcigodne Siostry 
Siostry Pielęgniarki
Zawsze jakże gotowe

By nowy dzień

Szczęśliwie zacząć

Żeby Choremu

Móc pomoc 
NieśćZawsze z uśmiechem

Jak nigdy nic

Śpieszą by z Chorym

Od rana byćŻeby pocieszyć

Żeby pokrzepić

Mocno stanowczo


Jak nigdy nikt

I co dzień

Trwają w tej

Swojej misji

Ażeby zawsze

Przy Chorym trwać

I z Chorym ByćRozumiesz kaprys

I ból i żal

I tak codziennie

Świątek i piątek

W dziesiątki latI mówi Chory

Ty Nasza Polska

Siostro Pielęgniarko

Czy o tym wiesz

Gdy jesteś bliżej

Mam lepszy dzień
Więcej nadziei

Przy której trwam

I dzień jest inny

I całkiem inny

Inny jest czasPotrafisz radość

Otuchę nieść

Gorliwa Siostro

I Pielęgniarko
Gdy jesteś blisko
Mam lepszy dzień
 
Ty wiesz co podać
Gdy wstaje ból
Na każdy problem
Masz sposób swój

Rozumiesz Kaprys
I ból i żal
I tak Codziennie
W świątek 
I piątek 
W dziesiątki Lat

Pierwsza 
Do pracy
Na liście płac
Zawsze na końcu
W ogonku trwa

 

Ciche pokorne
Anielski sztab
I tylko jedno 
Jest pocieszenie 
Pan nie zapomni

Gorliwej służby
W wysłudze lat
 
Ilustracje
Stanisław J. Zieliński
 

Tekst
Stanisław J. Zieliński
18.10.2017 R


czwartek, 12 października 2017

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja

zawsze Dziewica...


Czcigodni Delegaci

Krajowego Zjazdu Polskiego Związku

Katolicko -Społecznego w Polsce i we wszystkich

Środowiskach Polonijnych

Program naszego działania wynika z Credo Naszej Organizacji, bo jest uniwersalne:

Bogu – Ludziom – Ojczyźnie.

Zawarte są w tym Naszym Credo trzy płaszczyzny: pierwsza, to relacje: Bóg – Człowiek.
W naszym życiu – i powszednim i odświętnym – winno być i przestrzegane i szanowane Prawo Boże, a więc : Dekalog. Dobrze by się stało, gdyby Dekalog uznały wszystkie państwa i narody oraz wszystkie organizacje krajowe i międzynarodowe, a przede wszystkim Unia Europejska, do której należymy, a z którą jako suwerenne Państwo Polskie mamy coraz więcej kłopotów oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych …. Jakże mocno byłyby zjednoczone narody świata, gdyby fundamentem tego zjednoczenia był Dekalog, który przez tę organizację winien być uznany za Powszechnie Obowiązującą we wszystkich Państwach Świata Konstytucję Człowieka...

W Polsce jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami, a Polski Związek Katolicko -Społeczny w szczególności ogromnego dziedzictwa duchowego Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Maryjnej, albowiem na Tronie Jasnogórskim zasiada od 300 lat a obecna jest od 600 lat Bogurodzica Dziewica Bogiem Slawiena Maryja... I mamy króla – Jezusa Chrystusa, przez którego Bramy Miłosierdzia tak licznie przechodziliśmy wszyscy...Śluby Wierności i Wiary obowiązują każdego dnia...


Wartości chrześcijańskie są w Polsce wartościami powszechnie obowiązującymi – w życiu każdego z nas, w życiu rodzinnym i powszechnym, publicznym, narodowym i państwowym...PZKS winien być liderem i przykładem dla wszystkich organizacji politycznych, społecznych i kulturotwórczych... Nie może być nawet mowy o takich innowacjach pseudo cywilizacyjnych, jak aborcja, eutanazja, brak szacunku dla najmłodszych, najsłabszych, którzy jednak decydują o przyszłości narodu. I nie ma miejsca na brak szacunku dla Ustępującego Pokolenia, które Wiarą, Poświęceniem i bezwzględną postawą zadecydowało, że Polska jest tu gdzie jest..., a jest Wolna, Suwerenna, Niepodległa, mimo tak silnych wrogów,jakimi byli: Rosja bolszewicka i faszystowskie Niemcy...Ustępujące Pokolenie Polaków – to Pokolenie Herosów, Pokolenie Mjr Sucharskiego, Łupaszki, Inki z tym jakże prostym, oczywistym i niezachwianym testamentem: „Zachować się jak trzeba”. Ile kosztowało i czasu i pracy, by tę oczywistą i jakże piękną prawdę o Nich przywrócić na właściwe miejsce... I w majestacie Prawdy Historycznej potwierdzić, że jest to Nasze Narodowe i Państwowe Polskie Sacrum!
W całym Kraju jako PZKS uczestniczymy w tym dziejowym Procesie Prawdy Historycznej...jesteśmy ze swoimi sztandarami i wiązankami kwiatów, by godnie czcić naszych Bohaterów...Uczestniczymy też w Mszach Św. Udział w tych uroczystościach winien być jednak bardziej powszechny...Jest nas przecież Wierzących w Polsce 95 proc. społeczeństwa i tyle nas powinno być w szeregach PZKS. Umówmy się, że na 100 -lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę - będzie nas tylu w szeregach PZKS.Na płaszczyźnie Człowiek – Drugi człowiek – Ludzie, co w Credo określa drugi człon : Ludziom - PZKS musi udźwignąć samarytańską i wolontariacką służbę, wręcz misyjną wypełniając swoim działaniem Boże Prawo Miłości: Miłuj Bliźniego Swego jak Siebie samego...Jakże ogromne pole do działania, bo jakże wielu w Polsce bezdomnych, bezrobotnych, bezradnych w obliczu choroby, w obliczu śmiertelnie niskich rent i emerytur... jakże wielu!!!


A przecież jesteśmy zdecydowaną większością Społeczeństwa...w Naszej obecnej Polsce...jak zatem jest, jeśli jest inaczej niż chcemy, by było...Milcząc, nie uczestnicząc – dajemy na to wszystko przyzwolenie i jesteśmy za to współodpowiedzialni jako Włodarz swojego Państwa....

Wreszcie mamy Nasz Polski Rząd, który Naród Polski czyni Podmiotem, status Rodziny czyni priorytetowo, a zapowiada tak samo czynić i wobec ustępującego 
Pokolenia...
Uważam, że do naszego Credo winna być wprowadzona korekta...i po korekcie Credo winno brzmieć: Bogu -Rodzinie – Ludziom – Ojczyźnie.

Propozycje wniosków:

/ 1 . Uprościć procedurę tworzenia struktur PZKS...Koła winny powstawać także przy parafiach, bo tam mają największego sprzymierzeńca i najlepszą bazę, jakże ważną na etapie startu. ...Dlaczego koło liczy się dopiero od 16 osób, a nie od 7 czy 5 osób - wszak Jezus Chrystus powiedział, gdzie jest Was dwóch albo trzech – tam Ja jestem między Wami...
Winny być koła, zarządy gminne, powiatowe, wojewódzkie...
2/ Środki ze składek winny pozostać w oddziałach, jako środki na działalność statutową, a do centrali odprowadzane li tylko składkowe na utrzymanie Zarządu Krajowego. Dotychczasowa procedura uniemożliwia jakąkolwiek działalność zwłaszcza tych oddziałów, które nie posiadają żadnego zaplecza gospodarczego.
Sprawozdania finansowe każdego oddziału winny podlegać corocznej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej, co podniesie rangę zarówno Komisji jak i organizacji.
Komisja Rewizyjna winna działać w oparciu o klarowny i znany wszystkim członkom Regulamin, który jednak wyklucza możliwość sprawowania funkcji skarbnika w oddziałach - członka Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3/ Winna obowiązywać idea solidaryzmu chrześcijańskiego: Silniejszy Brat pomaga słabszemu, by też stał się silnym... Zgodnie ze słowami Św. Jana Pawła II : „Jedni Drugich brzemiona noście... oraz Jedni z Drugimi a nie jedni przeciwko drugim”Taka idea umocni PZKS w skali kraju i dopomoże stać się priorytetową, a nawet wizytówką i przykładem dla społeczeństwa, jak należy postępować wobec słabszych, a stanie się wówczas organizacją, liczącą się także podczas wyborów do Sejmu, Senatu i władz RP.
Idea solidaryzmu winna obejmować przede wszystkim pomoc finansową w uzyskaniu sprzętu, siedziby, organizowania spotkań integracyjnych, obozów dla dzieci i młodzieży, wyjazdów pielgrzymkowych do Sanktuariów Maryjnych w Polsce i na świecie. Dotychczas to jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie...Jesteśmy i praktycznie nas nie ma...
Jest jedna Libella - i to wszystko na szczeblu krajowym. Dotychczas władze krajowe nie wydały ani złotówki ani na media, ani na sprzęt medialny, biurowy...
Są same dla siebie i właściwie, to nawet oddziały terenowe są im niepotrzebne... To wymaga zmiany.
(O przepraszam, dostaliśmy próbki z Libelii i to była cała pomoc dla nas, Oddziału w Gdańsku!!! )

4/ Winny być wprowadzone legitymacje członka PZKS...
i w postaci książeczkowej powszechnie dostępny statut organizacji.


5/ Pragnę poinformować Czcigodnych Delegatów na Krajowy Zjazd PZKS , że w Oddziale PZKS w Gdańsku mamy najsilniejszą, najbardziej liczną grupę medialną: pzks.wolne-media.gdansk, licząca 1200 osób oraz 12 blogów autorskich, które mają 250 tysięcy Czytelników.... Stawia to nas na pierwszym miejscu spośród wszystkich Oddziałów PZKS, a także - jako PZKS – spośród wszystkich organizacji w Polsce. Dodam, że zwłaszcza jeden z blogów : „Quo Vadis Domine” powoli dorasta do oficjalnego periodyku PZKS w skali ogólnokrajowej. Będę wdzięczny za poparcie tej idei przez Czcigodnych Delegatów Zjazdu... Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie oddziały PZKS w kraju.

Mam nadzieję, że moje wystąpienie winno przyspieszyć ku Powszechnemu Dobru działanie Naszej Organizacji, zgodnie z Credo: Bogu- Rodzinie- Ludziom- Ojczyźnie!!!
(jeśli taka korekta przejdzie w głosowaniu).
W tym Credo nie może zabraknąć takiego słowa, jakże ważnego, strategicznego, jak Rodzina... Głęboko wierzę więc, że Stanowisko Delegatów PZKS z województwa pomorskiego zostanie przyjęte przez wszystkich delegatów, a więc stanie się powszechnie obowiązującym.

Zbigniew Aleksander Toczek
Przewodniczący Oddziału w Gdańsku

Ilustracje
Grzegorz Kabziński
Hubert Grzegorczyk
Stanisław J. Zieliński

Tekst Zbigniew Aleksander Toczek
Redakcja tekstu i oprawa ilustracyjna

Stanisław J. Zieliński