Jezus

Jezus

czwartek, 12 października 2017

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja

zawsze Dziewica...


Czcigodni Delegaci

Krajowego Zjazdu Polskiego Związku

Katolicko -Społecznego w Polsce i we wszystkich

Środowiskach Polonijnych

Program naszego działania wynika z Credo Naszej Organizacji, bo jest uniwersalne:

Bogu – Ludziom – Ojczyźnie.

Zawarte są w tym Naszym Credo trzy płaszczyzny: pierwsza, to relacje: Bóg – Człowiek.
W naszym życiu – i powszednim i odświętnym – winno być i przestrzegane i szanowane Prawo Boże, a więc : Dekalog. Dobrze by się stało, gdyby Dekalog uznały wszystkie państwa i narody oraz wszystkie organizacje krajowe i międzynarodowe, a przede wszystkim Unia Europejska, do której należymy, a z którą jako suwerenne Państwo Polskie mamy coraz więcej kłopotów oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych …. Jakże mocno byłyby zjednoczone narody świata, gdyby fundamentem tego zjednoczenia był Dekalog, który przez tę organizację winien być uznany za Powszechnie Obowiązującą we wszystkich Państwach Świata Konstytucję Człowieka...

W Polsce jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami, a Polski Związek Katolicko -Społeczny w szczególności ogromnego dziedzictwa duchowego Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Maryjnej, albowiem na Tronie Jasnogórskim zasiada od 300 lat a obecna jest od 600 lat Bogurodzica Dziewica Bogiem Slawiena Maryja... I mamy króla – Jezusa Chrystusa, przez którego Bramy Miłosierdzia tak licznie przechodziliśmy wszyscy...Śluby Wierności i Wiary obowiązują każdego dnia...


Wartości chrześcijańskie są w Polsce wartościami powszechnie obowiązującymi – w życiu każdego z nas, w życiu rodzinnym i powszechnym, publicznym, narodowym i państwowym...PZKS winien być liderem i przykładem dla wszystkich organizacji politycznych, społecznych i kulturotwórczych... Nie może być nawet mowy o takich innowacjach pseudo cywilizacyjnych, jak aborcja, eutanazja, brak szacunku dla najmłodszych, najsłabszych, którzy jednak decydują o przyszłości narodu. I nie ma miejsca na brak szacunku dla Ustępującego Pokolenia, które Wiarą, Poświęceniem i bezwzględną postawą zadecydowało, że Polska jest tu gdzie jest..., a jest Wolna, Suwerenna, Niepodległa, mimo tak silnych wrogów,jakimi byli: Rosja bolszewicka i faszystowskie Niemcy...Ustępujące Pokolenie Polaków – to Pokolenie Herosów, Pokolenie Mjr Sucharskiego, Łupaszki, Inki z tym jakże prostym, oczywistym i niezachwianym testamentem: „Zachować się jak trzeba”. Ile kosztowało i czasu i pracy, by tę oczywistą i jakże piękną prawdę o Nich przywrócić na właściwe miejsce... I w majestacie Prawdy Historycznej potwierdzić, że jest to Nasze Narodowe i Państwowe Polskie Sacrum!
W całym Kraju jako PZKS uczestniczymy w tym dziejowym Procesie Prawdy Historycznej...jesteśmy ze swoimi sztandarami i wiązankami kwiatów, by godnie czcić naszych Bohaterów...Uczestniczymy też w Mszach Św. Udział w tych uroczystościach winien być jednak bardziej powszechny...Jest nas przecież Wierzących w Polsce 95 proc. społeczeństwa i tyle nas powinno być w szeregach PZKS. Umówmy się, że na 100 -lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę - będzie nas tylu w szeregach PZKS.Na płaszczyźnie Człowiek – Drugi człowiek – Ludzie, co w Credo określa drugi człon : Ludziom - PZKS musi udźwignąć samarytańską i wolontariacką służbę, wręcz misyjną wypełniając swoim działaniem Boże Prawo Miłości: Miłuj Bliźniego Swego jak Siebie samego...Jakże ogromne pole do działania, bo jakże wielu w Polsce bezdomnych, bezrobotnych, bezradnych w obliczu choroby, w obliczu śmiertelnie niskich rent i emerytur... jakże wielu!!!


A przecież jesteśmy zdecydowaną większością Społeczeństwa...w Naszej obecnej Polsce...jak zatem jest, jeśli jest inaczej niż chcemy, by było...Milcząc, nie uczestnicząc – dajemy na to wszystko przyzwolenie i jesteśmy za to współodpowiedzialni jako Włodarz swojego Państwa....

Wreszcie mamy Nasz Polski Rząd, który Naród Polski czyni Podmiotem, status Rodziny czyni priorytetowo, a zapowiada tak samo czynić i wobec ustępującego 
Pokolenia...
Uważam, że do naszego Credo winna być wprowadzona korekta...i po korekcie Credo winno brzmieć: Bogu -Rodzinie – Ludziom – Ojczyźnie.

Propozycje wniosków:

/ 1 . Uprościć procedurę tworzenia struktur PZKS...Koła winny powstawać także przy parafiach, bo tam mają największego sprzymierzeńca i najlepszą bazę, jakże ważną na etapie startu. ...Dlaczego koło liczy się dopiero od 16 osób, a nie od 7 czy 5 osób - wszak Jezus Chrystus powiedział, gdzie jest Was dwóch albo trzech – tam Ja jestem między Wami...
Winny być koła, zarządy gminne, powiatowe, wojewódzkie...
2/ Środki ze składek winny pozostać w oddziałach, jako środki na działalność statutową, a do centrali odprowadzane li tylko składkowe na utrzymanie Zarządu Krajowego. Dotychczasowa procedura uniemożliwia jakąkolwiek działalność zwłaszcza tych oddziałów, które nie posiadają żadnego zaplecza gospodarczego.
Sprawozdania finansowe każdego oddziału winny podlegać corocznej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej, co podniesie rangę zarówno Komisji jak i organizacji.
Komisja Rewizyjna winna działać w oparciu o klarowny i znany wszystkim członkom Regulamin, który jednak wyklucza możliwość sprawowania funkcji skarbnika w oddziałach - członka Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3/ Winna obowiązywać idea solidaryzmu chrześcijańskiego: Silniejszy Brat pomaga słabszemu, by też stał się silnym... Zgodnie ze słowami Św. Jana Pawła II : „Jedni Drugich brzemiona noście... oraz Jedni z Drugimi a nie jedni przeciwko drugim”Taka idea umocni PZKS w skali kraju i dopomoże stać się priorytetową, a nawet wizytówką i przykładem dla społeczeństwa, jak należy postępować wobec słabszych, a stanie się wówczas organizacją, liczącą się także podczas wyborów do Sejmu, Senatu i władz RP.
Idea solidaryzmu winna obejmować przede wszystkim pomoc finansową w uzyskaniu sprzętu, siedziby, organizowania spotkań integracyjnych, obozów dla dzieci i młodzieży, wyjazdów pielgrzymkowych do Sanktuariów Maryjnych w Polsce i na świecie. Dotychczas to jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie...Jesteśmy i praktycznie nas nie ma...
Jest jedna Libella - i to wszystko na szczeblu krajowym. Dotychczas władze krajowe nie wydały ani złotówki ani na media, ani na sprzęt medialny, biurowy...
Są same dla siebie i właściwie, to nawet oddziały terenowe są im niepotrzebne... To wymaga zmiany.
(O przepraszam, dostaliśmy próbki z Libelii i to była cała pomoc dla nas, Oddziału w Gdańsku!!! )

4/ Winny być wprowadzone legitymacje członka PZKS...
i w postaci książeczkowej powszechnie dostępny statut organizacji.


5/ Pragnę poinformować Czcigodnych Delegatów na Krajowy Zjazd PZKS , że w Oddziale PZKS w Gdańsku mamy najsilniejszą, najbardziej liczną grupę medialną: pzks.wolne-media.gdansk, licząca 1200 osób oraz 12 blogów autorskich, które mają 250 tysięcy Czytelników.... Stawia to nas na pierwszym miejscu spośród wszystkich Oddziałów PZKS, a także - jako PZKS – spośród wszystkich organizacji w Polsce. Dodam, że zwłaszcza jeden z blogów : „Quo Vadis Domine” powoli dorasta do oficjalnego periodyku PZKS w skali ogólnokrajowej. Będę wdzięczny za poparcie tej idei przez Czcigodnych Delegatów Zjazdu... Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie oddziały PZKS w kraju.

Mam nadzieję, że moje wystąpienie winno przyspieszyć ku Powszechnemu Dobru działanie Naszej Organizacji, zgodnie z Credo: Bogu- Rodzinie- Ludziom- Ojczyźnie!!!
(jeśli taka korekta przejdzie w głosowaniu).
W tym Credo nie może zabraknąć takiego słowa, jakże ważnego, strategicznego, jak Rodzina... Głęboko wierzę więc, że Stanowisko Delegatów PZKS z województwa pomorskiego zostanie przyjęte przez wszystkich delegatów, a więc stanie się powszechnie obowiązującym.

Zbigniew Aleksander Toczek
Przewodniczący Oddziału w Gdańsku

Ilustracje
Grzegorz Kabziński
Hubert Grzegorczyk
Stanisław J. Zieliński

Tekst Zbigniew Aleksander Toczek
Redakcja tekstu i oprawa ilustracyjna

Stanisław J. Zieliński


niedziela, 8 października 2017

Ballada o Mariuszu Talarku Naszym Pierwszym Polskim Różańcowym Taterniku

Ballada o Mariuszu Talarku


Naszym Pierwszym Polskim
Różańcowym Taterniku

A Mariusz Talarek
Tak gorąco był się modlił
I Paciorek po Paciorku
Tak był szedł
 


Przed siebie wprost
I sam nie wie
Do dzisiaj nie wie
Jak znalazł się
Na Giewoncie
Bo tak szczerze
Tak gorliwie
Tak zupełnie bez pamięci
Modląc się na Różańcu
Do Pani Ziemi
Do Pani Nieba


I Modlitwą 
Pani Ziemi
Pani Nieba
Wielbi Ciebie
Bowiem Mariusz Talarek
Od kołyski
Taki jest

Super człowiek
I katolik także super
A w czas Modlitwy
Różaniec do Granic
Już na zawsze
Został przy tym
I to został razem 
Ze swoją ekipą
Pierwszym w Polsce
Różańcowym Taternikiem
Tak stanowczo
Bezgranicznie
Aż het po sam
Aż het po sam Krzyż
Na Giewoncie
A tak prosto
Tak zwyczajnie
Od Paciorka do Paciorka
W Tej Modlitwie Różańcowej
Szedł przed siebie
I sam nie wie
I sam nie wie
I sam nie wie
Aż do dzisiaj
Jak to wszystko
Tak natychmiast
 
 Stało się
Aniołowie którzy
W tym mu pomagali
Każdy milczy
Każdy do dziś
Jest dyskretny
Czy go tylko 
Był zachęcał
I prowadził
Czy też skrzydeł


 
Swych użyczył
Czy zwyczajnie
Tak po prostu
Wprost na Giewont
Na swych skrzydłach jednak
Niósł
I dziś Mariusz Talarek
Jakże bardzo zadumany
Tak naprawdę
 To i dziś i tak wiele
 
I tak niewiele 
O tym  wie 
Bowiem wszystko
Co się stało
To stało się już
Aż tu nagle
Dostrzegł że jest

Na Giewoncie 
A On przecież
Li tylko Paciorek 
Po Paciorku
Zdrowaśkami
Tak Przed Siebie
Tylko szedł

Różańcowy Taterniku
Chwała Tobie
Jakże stromy jest
Różańcowy Trakt Modlitwy
Twój Różańcowy Trakt Modlitwy
Dzisiaj iluż jakże wielu


Zechce ruszyć
Twoim Traktem
By tak nagle
Niespodzianie
Też móc znaleźć się
Na Giewoncie
 
 
Na samym szczycie
Przy samym Krzyżu
Tuż na samym Progu
Polskiego Nieba
Z tą ogromną troską
Pierwszego Polskiego Bacy
Z jakąż Ojcowską Troską
Zaopatrzonego na Polskę
By Świętego Dekalogu
Świętej Chrystusowej Wiary
I w tych czasach
Zawsze bacznie 
I mogła 
I potrafiła 
Skutecznie strzec
Różańcowy Taterniku
Chwała Tobie
Trwaj gorliwie
Trwaj gorliwie
Na tym Naszym Polskim
Szlaku Różańcowym

Szlaku Pragnień
I Modlitwy

Szlaku
Zawsze Wiernych Bogu 
Naszych Polskich
Wszystkich  Serc


 


 

Ilustracje
Mariusz Talarek
Hubert Grzegorczyk
Archiwum Internetowe 
Stanisław J. Zieliński
Tekst


Stanisław J. Zieliński

9.10.2017 r