Jezus

Jezus

sobota, 13 lutego 2016

PZKS wobec nowych wyzwań w roku 2016

Polsce i Kościołowi...

... to tytuł wywiadu, jakiego udzielił Prezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego
dr Ryszard Gajewski redakcji pisma: "Myśl Polska" ...Wprawdzie wywiad ma charakter okazjonalny, albowiem 12 stycznia 2016 roku  minęło 35 lat istnienia tej organizacji , to jednak zarówno pytania postawione przez red. Zbigniewa Lipińskiego z redakcji "Myśl Polska", jak i udzielone odpowiedzi tworzą  dość bogatą panoramę przedsięwzięć niezwykle pożytecznych społecznie , zarówno już od lat kontynuowanych jak i wzbogacanych nowymi wyzwaniami. Oto główne tezy wywiadu:

1/ Polski Związek Katolicko-Społeczny jest kontynuatorem Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, co jest zgodne z testamentem założycieli tej Organizacji: Polskiego Klubu Inteligencji Katolickiej  i Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych ODISS, przy błogosławieństwie Ś.P. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, legendarnego Prymasa Tysiąclecia  oraz także ogromnym zaangażowaniu Janusza Zabłockiego, który  po utworzeniu organizacji -został jej pierwszym prezesem.

2/ Wprawdzie PZKS ma charakter wybitnie społeczny, to jednak w sytuacjach decydujących dla Kościoła, Narodu i Ojczyzny - zawsze stawał po Stronie Prawdy, Sumienia i Uczciwości , a ten kanon wartości, wynikający z Wiary, Dekalogu i Ewangelii - zawsze jest w sercach wierzących Katolików. W czasie  stanu  wojennego, tj. w 1982 roku  jeszcze jakże młody PZKS - reprezentowany w Sejmie przez 5-osobowe Koło i Klub Poselski  - wstrzymał się od głosu w głosowaniu zatwierdzającym wprowadzenie dekretu o stanie wojennym, co było zgodne z Wolą ogromnej Większości Społeczeństwa, określanej wówczas jako milcząca  większość...Postawa ta była  jakże zgodna z ideałami ówczesnego Prezesa PZKS Janusza Zabłockiego, który do wyborów do Sejmu startował ze swoim credo wyborczym: "Kiedy pęka więź  między władzą a społeczeństwem - PZKS jest zawsze po stronie społeczeństwa",  za co uniemożliwiono mu startowanie w ponownych wyborach...

3/ PZKS  - od pierwszych dni swojego istnienia z ogromną  determinacją stawał w obronie Godności Życia jako Daru od samego Boga - od chwili Poczęcia aż do naturalnego zejścia z tego świata - z miejsca odrzucając tzw, cywilizację śmierci, a więc - zarówno aborcję jak i eutanazję...Na tenże temat, pod patronatem  ONZ i Kościoła  - odbyła się  w gmachu Sejmu Pierwsza Międzynarodowa Konferencja.

4/ Sejm i Senat  RP winny być zawsze otwarte i być ostoją dla Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski - Matki Życia...Właśnie w 1989 roku - kopia Najświętszej Ikony przez członków PZKS została wniesiona do gmachu Sejmu, a ks. bp Zygmunt Kraszewski - w obecności  pierwszego Marszałka  tylko co reaktywowanego Senatu prof. Andrzeja Stelmachowskiego dokonał uroczystego Jej poświęcenia... Potwierdzone obecnością samej Bogurodzicy wybitnie mocno brzmi credo Polskiego Związku Katolicko-Społecznego:  Bogu-Ludziom-Ojczyźnie...Związek zawsze stoi na straży praw Ludzi Pracy,Ludzi Pokrzywdzonych oraz Praw Narodu i Kościoła...

5/Płaszczyzny  działania PZKS  - to przede wszystkim: praca społeczna, wychowawcza i wydawnicza..., a więc: łączenie odwagi z rozwagą, tj. m. in. organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży, także z Kresów, działalność lubelskiego Ośrodka Studiów Polonijnych i Społecznych, działalność Fundacji : Instytut Myśli Społecznej, szczególnie odpowiedzialny za propagowanie nauki społecznej Kościoła...Stały roboczy kontakt ze wszystkimi strukturami Kościoła, działalność charytatywna ...

6/Obecna kondycja organizacji - to 12 tysięcy społeczników, gorliwych patriotów, aktywnie  biorących udział w życiu swoich społeczności lokalnych, w życiu Kościoła, Narodu i Państwa...

Po Prymasie Tysiąclecia, po 25-letnim Pontyfikacie, także Tysiąclecia Św. Jana Pawła II - przyszedł czas na Spotkanie Tysiąclecia...Czy Kościół Katolicki i Kościół Prawosławny - pójdą jedną drogą?

Stanisław J. Zieliński
14.02.2014